شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام مسأله 1178 اگر شک کند که سلام نماز را گفته [...]