شک در رکوع یا سجده

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شک در رکوع یا سجده اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند] مسأله 1170 اگر بعد از رکوع یا [...]