اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است شک بعد از وقت [ اگر بعد از گذشتن وقت نماز [...]