اگر شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

 اگر شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده [ اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم شک کند] مسأله [...]