احکام متفرقه اذان و اقامه

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

احکام متفرقه اذان و اقامه [ کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود] مسأله 927 کسی که اذان [...]