انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

انجام چه کارهایی در نماز مکروه است چیزهایی که در نماز مکروه است [مکروه است در نماز صورت را کمی [...]