مانع بعد از غسل

۰۶/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان, غسل|

مانع بعد از غسل غسل نادرست پرسش 68 . اگر زن پس از غسل حيض، بفهمد جايى از بدن را [...]