شكيات نماز در رساله امام خميني

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

شكيات نماز در رساله امام خميني شكيات نماز ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل [...]