فشار دادن لباس و فرش نجس

۰۳/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

فشار دادن لباس و فرش نجس [اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند] مسأله 54 اگر [...]