شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی

۱۳/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی برطرف کردن عین نجاست به معنای این است [...]