حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان در نوشتار قبل حکم استفاده از مسواک و نخ دندان [...]