ملاك تحقق نشوز زن

۲۹/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

ملاك تحقق نشوز زن نشوز زن پرسش 101 . زن با چند مرتبه اطاعت نكردن در وظايف واجب خود، نسبت [...]