شرايط وضو

۲۵/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

شرايط وضو شرایط غسل را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. آب وضو پاك باشد. آب وضو مطلق باشد [...]