تعریف تقلید و مجتهد اعلم ، شرایط مرجع

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تعریف تقلید و مجتهد اعلم ، شرایط مرجع در نوشتار قبل «معنی تقلید در احکام » مطابق با نظر مراجع [...]