حکم ازدواج با شراب خوار

۱۲/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

حکم ازدواج با شراب خوار ازدواج با شراب خوار پرسش 165 . آيا ازدواج با شراب خوار جايز است؟ همه [...]