نجس شدن دهان شرابخوار و نماز

۱۵/دی/۱۳۹۴|طهارت|

نجس شدن دهان شرابخوار و نماز خوردن شراب به فتواي تمامي مراجع عظام تقليد حرام مي باشد و جزء گناهان [...]