حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست

۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست [ احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار] مسأله 1605 احتیاط [...]