دیه سیلی زدن به صورت دیگری

۰۸/مهر/۱۳۹۵|حدود و قصاص و ديات|

دیه سیلی زدن به صورت دیگری دیه سیلی زدن به صورت دیگری در نوشتار قبل «دینار و مثقال شرعی چند [...]