روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است  [ در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب [...]