مستحبات قرائت حمد و سوره در نماز

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

مستحبات قرائت حمد و سوره در نماز [مستحب است در رکعت اول پیش از خواندن حمد] مسأله 1017 مستحب است [...]