جابجا خواندن حمد و سوره در نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

جابجا خواندن حمد و سوره در نماز   [ اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند] مسأله 980 اگر [...]