چند بار شستن دست و صورت در وضو

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|وضو|

چند بار شستن دست و صورت در وضو 1-در نوشتار قبل « شستن صورت در وضو از رساله» مطرح شد از [...]