کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند

۲۸/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند [بچه‌ای که بالغ نشده] [...]