فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟

۲۲/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ حکم اینکه با اجبار یا از شوخی سر روزه دار را مثلا [...]