قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین  [در سجده باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین [...]