سرپا گرفتن بچه رو به قبله چه حكمي دارد

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

سرپا گرفتن بچه رو به قبله چه حكمي دارد مطابق نظر آيت الله سيستاني مسأله ۷۱. احتیاط مستحب آن [...]