سرمه كشيدن در روايات

۱۰/دی/۱۳۹۴|احاديث معصومين|

سرمه كشيدن در روايات در نوشتار قبل «حكم سرمه كشيدن زنان و مردان» مطرح شد.   آداب و فضيلت سرمه [...]