حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما

۱۸/شهریور/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی, طهارت|

حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما درنوشتار قبل حکم جوشاندن [...]