اگر تكرار غسل استحاضه باعث مشقت باشد

۱۴/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر تكرار غسل استحاضه باعث مشقت باشد مشقت غسل استحاضه پرسش 204 . اگر تكرار غسل براى مستحاضه ـ به [...]