کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند [ کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند] مسأله 1068 [...]