سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی [ اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است] مسأله 1082 [...]