سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد [ باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده [...]