بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد  چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است [ باید بر زمین و چیزهای [...]