اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد  [ اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد] مسأله 1084 [...]