آیا سجده بر پشت دست صحیح است

۱۵/فروردین/۱۳۹۵|احكام نماز|

آیا سجده بر پشت دست صحیح است آیا سجده بر پشت دست صحیح است سجده باید بر چیزهایی باشد که [...]