سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است  [ اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی [...]