دعای سجده یا لطیف و دعای یا ولی العافیه

۰۲/آبان/۱۳۹۵|احكام نماز|

دعای سجده یا لطیف و دعای یا ولی العافیه دعای سجده یا لطیف و دعای یا ولی العافیه پرسش آیا [...]