سن یائسگی در زنان به شمسي

۰۷/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

سن یائسگی در زنان به شمسي سن يائسگى پرسش 92 . پنجاه و شصت سال قمرى معادل چند سال شمسى [...]