نماز خواندن روی زمین گل چگونه است

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز خواندن روی زمین گل چگونه است [ اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند] مسأله 1074 [...]