زمان غسل

۲۳/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

زمان غسل پرسش 104 . آيا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مى شود؟ همه مراجع: خير، غسل جنابت تنها براى [...]