تيمم و جبيره

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تيمم و جبيره پرسش 192 . اگر باندى كه بر روى زخم دست يا صورت بسته شده، بيشتر از معمول [...]