اگر رکوع را فراموش کند

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر رکوع را فراموش کند اگر بعد از نماز یادش بیاید که یکی از ارکان نماز را انجام نداده مثلا [...]