نزديكي رو به قبله زن و شوهر

۲۳/فروردین/۱۳۹۵|زن و شوهر|

نزديكي رو به قبله زن و شوهر آمیزش زن و شوهر رو به قبله کراهت دارد. یعنی امتداد سر و بدن [...]