زدن يا گذاشتن دست در تيمم

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

زدن يا گذاشتن دست در تيمم روش تيمم پرسش 168 . آيا زدن دست بر روى زمين در تيمّم لازم [...]