ثواب پرستاري از بيمار در روايات

۰۹/شهریور/۱۳۹۴|احاديث معصومين|

ثواب پرستاري از بيمار در روايات مرازم بن حكيم می گوید: زامَلتُ مُحَمَّدَ بنَ مُصادِفٍ، فَلَمّا دَخَلنَا المَدينَةَ اعتَلَلتُ، فَكانَ [...]