حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر

۲۸/آبان/۱۳۹۴|احكام روزه, زن و شوهر|

حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر - نكته: شوهر به هيچ عنوان نمي تواند مانع گرفتن روزه واجب شود. [...]