زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین

۲۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین [مسأله 1564 اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری [...]