رعایت ترتیب در انجام واجبات میت

۰۶/مهر/۱۳۹۵|احکام اموات|

رعایت ترتیب در انجام واجبات میت رعایت ترتیب در انجام واجبات میت [رعایت ترتیب واجبات میت] مسأله 2723 اگر وصیّت [...]