روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده

۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده [ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش [...]