چه روز هايي روزه گرفتن مكروه است

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

چه روز هايي روزه گرفتن مكروه است چه روز هايي روزه گرفتن مكروه است  [روزه روز عاشورا، و روزی که [...]